SIMILAC 3-FROM 12 MONTH /12-оос дээш сартай хүүхдийн сүүн тэжээл/

SIMILAC 2-FROM 6 TO 12 MONTH /6-12 сартай хүүхдийн сүүн тэжээл/

SIMILAC 1-FROM 0 TO 6 MONTH /0-6 сартай хүүхдийн сүүн тэжээл/

SIMILAC PREMIUM 3-FROM 12 MONTH /12-оос дээш сартай хүүхдийн дээд зэрэглэлийн сүүн тэжээл/

SIMILAC PREMIUM 2-FROM 6 TO 12 MONTH /6-12 сартай хүүхдийн дээд зэрэглэлийн сүүн тэжээл/

SIMILAC PREMIUM 1-FROM 0 TO 6 MONTH /0-6 сартай хүүхдийн дээд зэрэглэлийн сүүн тэжээл/