Kotex White Super Slim Long / Торгомсог гадаргуутай шөнийн илүү урт хэрэглэл /

Good Feel Slim Super Long / Хөвөн даавуун гадаргуутай шөнийн илүү урт хэрэглэл /

Kotex White Secret Ultra Slim /Торгомсог гадаргуутай шөнийн нимгэн хэрэглэл /

Kotex White Secret Slim / Торгомсог гадаргуутай шөнийн хэрэглэл /

Good Feel Skinny Fit Ultra / Хөвөн даавуун гадаргуутай илүү нимгэн хэрэглэл /

Kotex White No Wing /Торгомсог гадаргуутай далавчгүй хэрэглэл /

Good Feel Hanchorang Ultra /Эмийн ургамалтай эмчилгээний ариун цэврийн хэрэглэл /

Kotex Anydays / Өдөр тутмын хэрэглэл /

Kotex White Secret Ultra Slim / Торгомсог гадагуутай ариун цэврийн нимгэн хэрэглэл /

Kotex White Secret Slim / Торгомсог гадаргуутай ариун цэврийн хэрэглэл /

Good Feel Slim / Хөвөн даавуун гадаргуутай ариун цэврийн хэрэглэл /

Good Feel Ultra Slim / Хөвөн даавуун гадаргуутай ариун цэврийн нимгэн хэрэглэл /